من علی ناصری کارآفرین بازاریاب مشاور اجرایی هستم

بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست ، از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی